درصورتیکه بیمارستان پرستاره بمامانم گفت خانم این گریش ازدرد نیست بمنم گفت مطمنی شوهرت نزدتت که مامانم گفت چه حرفیه گفت ولی من این حسو دارم سر پول بیمارستان ابروریزی کرد شکم به یقینه
گور باباش، بهش فکر نکن. همون بهتر که از زندگی ات انداختی اش بیرون ‎· رباب
جاکش عوضی رو ... کلی زن دیگه در اون مملکت زندگی می کنند کتک می خورند با همین حرف های فامیل با طرف می مونند. تو شجاعی که نماندی! ‎· رباب
@nazlik: رباب جان اره ..ولی میگم اروم بشم خفه شدم ازدست بابام واحترام وسکوت کردم وباج داد ‎· elahep8387