توعقد حتی مهمون خونه خواهرش اصفهان بودیم ماشین نداشت گفتن با اتوبوس بریم گفتم نه برو ازداداشت ماشین بگیر بریم اولین مهمونمون کردن دوس ندارم اینطور بریم...حتی داداشش گفته بود ماشین بهتون نمیدم خودشون میدونستن چجوره ولی بخاید میبرمتون زن وبچمم هستن من میبرم ولی هزینه بنزین باشما بدید منم عصبی به بابام گفتم عصبی شد ولی باز گفت خودم میبرمتون یادم نمیره مارو برد اصفهان سرکوچشون پیاده کرد بعدرفتن هتل سه روز بعدم سوارمون کرد اوردمون گفت نگید ماباخونواده اومدیم میمونیم نگید من اوردم یااینکه بگید رسوند وبرگشت