دوترم خوندم دانشگاه حتی خسته وزده شدم بودم از زندگی همه تو عقد بهترین دوران زندگیشونه من گه ترینش ازشب اولش بود