حتی میگن خودکشی کردی رفتی قرصاتو پیداکردی باهم خوردی تریاک خوردی وقتی اومدیم دیدیمت که بیهوش بودی رسوندیمت بیمارستان شستشو معده وفلتن که خواهرم میگفت سه روز بیهوش بودی ..مامور میومد ازبابا اینا میپرسید چرا گفتن مریض بوده غافل شدیم ازش حتیگفته بودن دودقیقه دیرتراورده بودینش مرده بود بدنش سرد میگفتن خون نمیتونسن ازت بگیرن که ببین چی توخونته تمام بدنتو سوراخ سوراخ کردن.وقتی به هوش اومدم که دیدم بیمارستان سه روز اونجا بودم ایست قلبی داشتپ حتی بابامم گفت مامور میاد جون بابا هیچی نگو بازم سکوت کردم