تا بهترشدم دیگه بردنم مشاوره که بابام قول داد اگه بگه خوب نیست جدابشیم ...میرفتم گریه میکردم یادمه بابام میومد مثلا ۱۰۰تومن میداد برای من ۴۵دقیقه برا اون همینطورکلا پول دوسه جلسه رو میداد