کلی مشاوره اخرش گفت ۲۵سال درختی کج رقته نمیتونید صافش کنید بهتره ادامه نده به این زندگی حتی نامه داد بهمون حتی گفت این کم ذهن مادرزادی توسن بالا بچه دار شدن اینم اینطوره حتی خونوادش میدونن میتونید مدعی بشید هرچی خسارت هم.هس بگیرید ...ولی باز یابام.گفت اینا چرت میگن بابای اونم.پیره برم.چی بگم