بابام گفت بچه دار میشه دیگه نمیشه کاری کرد دیر شده بهترین سیسمونی گرفتن .ماشینم برای اقا خریدن حتی بنام خودش ...حتی بابام.اومد باز باج داد گفت باید بری خصوصی ودکترفلان وبیهوشی حتی یادمه خرج زایمانمم داد با بیمارستان اونموق شد ۷۰۰بازیرمیزی دکترواینا...گوسفتدم.برام.کشتن اونموقع هنوز پیش بابام بود گفتم یعنی نمیتونه طلا برای زایمان زنش بگیره بابای ساده منم گفت حالا اول خرج توهم زاسمان کنی کلی خرجکداره خبر نداشت خودش باید بکنه رفتن برام یه سرویس طلا برای دخترمم نیم ست وپستونک طلا وبا گردنی طلا خریدن گفتن کی میفهمه بگو شوهرت خریده گفتم نه مگه مرض دارم