دیگه با مهمونی گرفت تالار با بهترین پذیدای وشام که چی مثلا خیلی راضی هسیم وهمه چی خوبه بلکه بچه دارشده ادم.شده که خبر نداشتن ی