هروقت بچه شیردادم دوسش داشتم هم دوسش نداشتم گریه کردم نفرت داشتم هم بچم بود..