خردادماه بود گرم بودخونم کولر خراب شد درست نکرد بخاطر بچه رفتم خونه بابام رفت برای طبقه دومشون کولر گاری خرید گفت برو بالا راحت باشی مثلا بچتو شیرمیدی میخای بخابی هم.اینکه گرما نخویری به این گفت خب توهم براخونت بخر گفت پول ندارم گفت بهت میدم.گفت پول برقش زیاده