دیگه سه ماه شد دیدم خونه بابامم اونم انگا نه انگار بچه دارشده ....بی تفاوت به همه چی رفتم یکروز دفترحقدقی بابام دیدم خوبم حقوق میگیره ولی بمن نمیگه یا میگه بابات نداده یامسلا کم داده یا داره از ماشین وخرج بیمارستان وگوسفندوچیزای که برات خریدن به اسم خودشون جلو فامیلت کم میکنه ولی خرج کرد حالام میگیره ازحقوقم اولش خب باورم شد گفتم حب بچه اینه نه بابام حق داره بالاخره کم کنه...جالب اینکه مامان به همه گفت شوهرش کرده حتی خونواده خودش