دیگه بخاطر بچه کوتاه اومدم گفتم بازهم تلاش میکنم ادم بشه...یادم نمیره روز دوم زایمانم بابخیه وعمل بدجور اومد گفت بچه رو بیمه کن مدارکشوبده گفتم منکه استعلاجی دارم درست ولی الان که نیاز به بیمه نداره منم که نمیتونم جای برم گفت فردا روز سوم گفتن ببریمش دکترش ببینه الان باید ازاد ویزیت داد گفتم مگه من تونسم ونرفتم حالا خاسم جلو مامانم اینا باهاشراه بیام منم عملم بد بود خیلی بد همونموقع اومد ازاشپزخونه رانی دسش بود پرت کرد بطرفم چرا بیمه نکردم منم دست گرفتم بطرف بچه توسراون نخوره که خورد بشکمم فقط جیغ زدم ودیدم همه جا پرازخونه وبیهوش شدم نکنه شکمم دواره پاره شد بخیه هاش