دوباره بیمارستان و اینا به مامانم اینا گفته بود اومدم بدم بخوره بلندش کنم ازدستم افتاد