حتی روز دعوا بعدشم خونوادش نفهمیدن دستبند بدل بوده وخودمم گرفتم تازه باهاش دعواهم میکردن چرا خریدی