دیگه منم شک کردم یا بابام حقوق نمیده داره ازش کم میکنه یا خودش دروغ میگه بعداز ۶سال که پیش بابام بود گفت بابا چقدر حقوق میدی چرا بمن نمیگه یا میگه ندادی یا کم دادی یا داری الان از چیزای که خریدی کم میکنی گفت نه ودفترشواورد دیدم که حتی دستی هم بهش میداده