ماشین زدم به نامت دوماه نشده گفتی سرطان وفروختی چکار کردی ..خرج زایمانشو نداشتی دادم برات یکبارم نگفتم من کردم ونخاستم بگیره یا هرچیزی که بوده خودم کردم که زندگی کنید و..اینم میزوبا بشقاب میوه هرچی بود به طرف سقف پرت کرد وفش داد وبابامو کتک زد منم با بچه بودم فقط خاب بود چادرروسرش وگرنه بچه عیبی کرده حتی روچادر پراز خوردهوشیشه بود..