دیگه بیرونش کردن گفت برو ادم نیسی .معازه منم نیا دیگه طلاق وفلان حتی اومد لچه روپرت کرد