تشویق به طلاقم میکرد حتی خونوادمم اون تشویق میکرد طلاق بگیره ...بمنم میگفت تو طلاق بگیر خودم هسم وفلان جالب اینکه ۱۹سال بامن فرقش بودومدتیکه همسن مادرم بود