من خوب نبودم تاوانشم دارم میدم ولی بهم خوبی هم نشد ...بابای که چون بحرف این پیرسگ نبودم مثلا خیلی فهمیدس بی احترامی کردم وانقد تو مخشون خوند تا بی همه کس وکارم کرد