همه کارا بکنار بامن ولی دیگه زن اوردنش توخونه واعتیاد اینا رو کاری ندارم ...این پیرسگ هم هنوز بعد ازچندسال میگه اگربامن باشی ولی زن وبچه دادماد داره دخترش یکی دوسال ازمن کوچیکاره