بدتر ازاون اینکه میگفتم بابای من این پیرسگ بهم نظر داره منتظر من جدابشم بخاستش برسه گفت توخودت مشکل داری اون جای باباتوهسش ...انقدرم خودشو خوب نشون داده بود کسی شک نمیکرد .