باور نکردن انقدرم منو تا به خاستش برسه خرابم کرد ..ازکار اخراجم کرد گفت برگزدم که بگه من برات کردم ...رقت هرروز به بابام گفت این پررو هسش وفلانه میخاد ازاد بشه که فلان ...تا اونام طردم کردن .بابای که همه جوره چندسال جبران کنه انتخاب اشتباهشو ولی بازهم اشتباه کرد...هرکسی میدونست بامن رفت وامد داره دعوا میکرد دیگه قیدهمه رو زدم چاره ی نداشتم هرچندوقت یکبار این مرتیکه با زنگ وپیاماش تهدیدم میکنه اگر فلانش بشم همه جوره زندگیمو میسازه چون دوستم داره ولی علط کرد...بهش گفتم تنهای ارزوی من خبرمرگت هست ...حتی تهدید ازکار بیکارم کنه هرعوضی گری که بگید برای من کرده ..انقدر برام زد پیش هیت مدیره که اونام هرفکری دربارم کردن تا برگشتم سرکار مدتی گذشت حتی الانم گفتن چرا این ادم اینطوره ومخالف شما واقعا دلیلشم نمیدونم کارش بود فقط برای شما بزنه ولی ما چیزی از شما ندیدیم سرت به کارخودته...چی بگم من باید فقط سکوت کنم حتما اینام باور نمیکنن مثه خونواده خودم که چقدر این ادم پست وعوضیه