بیشتر هدفش این بود که من به سختی بیفتم چه مالی چه هرچی برم التماس خونوادم یا اینکه مرتیکه بگه مثلا من اخرش خونوادتو باتو خوب کردم بازعوضی گری کنه ولی بازهم چیزی نگفتم