۴۵دقیقه برق نداشتیم سرکار ماهم از فرصت استفاده کردیم ...همکارم با بانور سیستم وچراغ قوه گوشی ابروهای بهم ریخته منو مرتب کردن