بعداز چند روز یکم آروم شدم استرسم کمتر شده
خداروشکر ‎· zYa-Bushehr
@zya: ممنون ‎· elahep8387
امیدوارم زودی خوب بشی ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: ممنونم عزیزم ‎· elahep8387