بعداز چند روز یکم آروم شدم استرسم کمتر شده
خداروشکر ‎- zYa-Bushehr
@zya: ممنون ‎- elahep8387
امیدوارم زودی خوب بشی ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: ممنونم عزیزم ‎- elahep8387