هیچ کس از هیت مدیره قبولش ندارن ولی خودشو همه کاره و فضول من میدونه ...منم زنگ زدم به مدیرعاملمون اون چیزی که میخاسم وبهم گفت...گفت کاری بهش نداشته باش بزارید هرچی میخاد بگه ولی بگو چشم و انجام نده
خخخخ ‎- shaghayeght83