میخاستم چندوقته بشم ۶۰ نشدم که ...پس فردا هم جای میخام برم ۶۴ هم خوبه باشم