با اینکه خوابم برد ولی چندباری بیدار شدم هربار هم یه خواب چرت وپرت میدیدم