اصن کلا روانی شدم رفت
چرا دیگه ‎· shaghayeght83
@shaghayeght83: بخاطر خوابای دیشبم میگم ‎· elahep8387
استراحت کن .اگه میتونی مرخصی بگیر ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: عزیزم ..اتفاقا باهمه مشکلات ودردی که دارم میرم سرکار کمی برام بهتره مشغولم کمتر فکرم.مشغوله ‎· elahep8387