اصن کلا روانی شدم رفت
چرا دیگه ‎- shaghayeght83
@shaghayeght83: بخاطر خوابای دیشبم میگم ‎- elahep8387
استراحت کن .اگه میتونی مرخصی بگیر ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: عزیزم ..اتفاقا باهمه مشکلات ودردی که دارم میرم سرکار کمی برام بهتره مشغولم کمتر فکرم.مشغوله ‎- elahep8387