اون مرتیکه از اعضای بیخود هیت مدیره هستن ...واینکه خیلی روی مانکر میده حتی بیکارم کنه برم به التماسشون ...وسه ساله بخاطر بیرون کردنمون به هردری زده تهدید بخودم که برم دنبال کار دیگه ...تو جلسات هیت مدیره گفته من بدرد نمیخورم اخراجم کنن...از طریق خونوادم...به مسولمون گفته فلانی رو بیرون کن نیرو دارم.بیارم...حتی خواسته برم تو خود شرکت کارکنم ...همچنان موفق نشده تا به امروز واینکه هیت مدیره هم شناختنش میگن دلیل مخالفتشو نمیدونم ولی ماکه ازت راضی هستیم اونم یکنفره مت۴نفر