دلم طاقت نمیاره نگم چی گفته ...بهترین اینکه وقتی این مرتیکه کاری داره وگیری تو کار میده به مدیرعاملمون میگم میگه ولش کن گه خورده( ذوق میکنم اصلا دیشب زنگ زدم همینو بشنوم) گفت حرف زده محل نزار شماکاری که ما میگیم انجام بده و حرفی زد بمن بگو ...وقتی میبینم قبولش ندارن وبحرفش توجه نمیکنن وتلاشش هم برای اخراج و بیرون کردن من بی فایده بوده تا به امروز