خونوادم نفهمیدن چقدر عوضیه ولی خداروشکر محل کارم فهمیدن تا این مدت به حرفش اهمیت ندادن ...جالب اینکه روزی که برگشتم به کار میگفت من کردم من کارتو درست کردم درصورتی که اینطور نبود ویکی از مخالفینم ایشون بوده همیشه
چه بیشخصیته... ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: بی شخصیت برای یک ثانیشه مریتیکه عوضی ۵۰سالشه دیگه ‎- elahep8387
@elahep8387 :نمیدونم چی بگم ... ‎- جولیا پندلتون
همکارت بوده؟ ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: همکار که نه ..یکی از اعضای هیت مدیره هستن قبل هم مسولیت قسمت ماهم داشتن که الان سه ساله نزاشتن مسوایت بهش ندادن به هردری هم زده ولی مدیرعامل و بقیه اعضا نزاشتن ‎- elahep8387