یوقتای بخودم میگم الهه خوبه با همه مشکلات خودت ودخترت بازهم امید داری ...
اينكه خيلى خوبه الهه جان ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: بله عزیزم خوبه باهمه ی سحتیا ولی ته تهش نگرانم چی میشه ‎· elahep8387