صبح دوستم زنگ زده میگه فلانی ازدواج نکرده ؟میگم نمیدونم شیرینی که نداده .میگه حلقه نداره میگم والا به دستش نگاه نکردم.میگه منم خبر ندارم ...خاستم بگم که تو که نمیبینیش وچندساله بی خبری ازش ازکجا مثلا خبر داشته باشی حالا من میبینمش