بهم گفتن تا یکماه صب کن من منم فک کنم بیشتر از یکماه شد وچیزی نگفتم و خبری هم نشد ودر کل هیچی دیگه نمیگم