چقدر خوبه بگی کسلی و بی حوصله ببرنت بیرون وشام بهت بدن