بعداز چندوقت شام خوردم...درکل شبا سعی میکنم غذا نخورم ولی دیگه بیرون بریم و کباب هم باشه نمیشه ازش گذشت