تا امروز سایفون کار نمیکرد با اسپات کار میکردم ...حالا هم بر عکس شده سایفون کار میکنه .