اون هفته زرنگ شدم آشپزخونه و پذیرایی رو تمیز کردم ولی الان اتاق خودمون که مهمه تنبل شدم حوصله تمیز کردنشو ندارم .