فردا صبح یکم اتاق خودمو فاطمه رو مرتب کنم بخصوص کمدشو که بهم ریخته شده