همکارم زنگ زده میگه مدیرعامل زنگ زده سراغ تورو گرفته گفتم روز استراحتشه ...گفتم بله به گوشیم زنگ زده