دراوج خستگی وکار اونم ازنوع اتاق و کمد دخملی باشه...چای خیلی میچسبه… https://t.co/ZbonGcDOx2 .