نهار که دارم کمی بیشتر بخابم ..بجای فردا صبح که باید ۵صبح برم سرکار