یکساله نمیخان حقوق کامل و شیعت زیاد بشه ...گفتن روزای تعطیل رسمی وجمعه رو رو یکنفری باشه شیفت صبح که اونم قرعه بمن افتاد ...نامه دادن که حتی دخترمم میتونم ببرم