دیروز مدیرعامل زنگ زد که بخاطر نطافت از همه ۲۰هزارتومن کسر حقوق ...با اینکه از خودمم کم میشه ولی راضیم تلنگری برای بقیه واینکه هرکار اشتباهی میکنن میگن اینا که کسر نمیکنن و کاری ندارن الکی یچیزی میگن