نه به ابنکه یکماه وزنم استوپ روی ۶۶ بود ...نه به حالا که بیخیال شدم رژیم هم نیستم شدم ۶۳۴۰۰