دیروز با اینکه استراحت بودم از صبح زود بیدار بودم و کلی هم کار داشتم ..