چرابا سیستم میام اینجا ولی با گوشی باید با فیلترشکن بیام؟