منتظرم همکار بیاد یکم باهم اینجا رو تمیزکنیم ...کسی که نیست حداقل خودمون بکنیم