یکروز تعطیل کاری ۵صبح رفتیم کله پاچه خوردیم و اومدم سرکار خیلی هم چسبید
۲۰۱۶۰۲۱۲_۰۵۱۸۰۶.jpg